رضا شاه نانوا را بسوزاند اقتدار است اما اعدام خلافکاران در ایران استبداد است!