چگونگی انجام نخستین آزمایش هسته‌ای کره شمالی در سال 2006