رئیس جمهوری کلمبیا: جایزه صلح نوبل را وقف قربانیان جنگ کشورم خواهم کرد