برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید بدانیم چه کارهایی نباید بکنیم