منداییان بصره همراه با شیعیان در سوگ سرور و سالار شهیدان