در فرهنگ حسینی بار مسئولیت مدیران نجومی است نه حقوق آنها