ذخیره نکردن عکس و فیلم در تلفن همراه، یک ضرورت فراموش شده