ایجاد مرکزی برای امحاء پسماندهای عفونی‌ در خرم‌آباد