بیلبورد هوشمند یاهو، آینده تبلیغات محیطی را شکل می دهد