دومین کنفرانس هیدرولوژی مناطق نیمه خشک در کردستان برگزار می‌شود