عرضه ۴۰ درصد "حریل" و احتمال تحولات مدیریتی در آخرین شرکت سال گذشته