مدیرعامل شرکت پست: TNT ایران از 8 ماه پیش با شرکت اصلی در ارتباط نیست