توقف نماد یک شرکت سرمایه گذاری و آخرین مهلت داد و ستد یک حق تقدم