پذیره نویسی ۱۰۰۰ میلیاردی اوراق مرابحه گندم با سود ۲۰ درصدی