دانشمندان موفق به ارایه دقیق ترین نقشه از مغز انسان شدند