اسپوتنیک: برای حل مشکلات منطقه به نسخه مجرّب رهبر ایران عمل کنید