در تیراندازی در ایالت کالیفرنیا در امریکا دومامور پلیس زخمی شدند