کاخ پادشاهی تایلند وضع سلامت پادشاه این کشور را ناپایدار اعلام کرد