سازمان ملل ارسال کمک های ایران به یمن را تسهیل و امنیت آن را تضمین کند/آمادگی تهران برای کمک رسانی و انتقال مجروحان