روحانی: امام حسین (ع) برای آرمان یک گروه خاص جانش را فدا نکرد