ممانعت متجاوزان سعودی از اعزام مجروحان کشتار صنعا به خارج از یمن