عربستان در حمله دیروز به صنعا از یک بمب آمریکایی استفاده کرده است