وزیر آموزش رژیم صهیونیستی خواستار عفو سرباز اسرائیلی شد که قاتل یک فلسطینی است