رایزنی جابری انصاری و هلگا اشمید درباره بحران های یمن و سوریه