رایزنی معاون ظریف با «هلگا اشمید» درمورد سوریه و یمن