گزارش وزیر کشور درباره برگزاری مسابقه فوتبال با حفظ شئونات اسلامی به دولتی‌ها