روحانی: امام حسین(ع) محبوب دل همه آزادگان عالم است