اسناد وخزانه اسلامی می‌تواند بعنوان وثیقه استفاده شود