سفارت آمریکا حادثه روز پنجشنبه در کویت را حمله تروریستی خواند