رایزنی طیب‌نیا برای تسهیل روابط بانکی، از چین تا فرانسه