تهران هزینه‌های سنگینی برای تامین ثبات و امنیت منطقه بر دوش می‌کشد