برای آغاز عملیات آزادسازی موصل آمادگی کامل وجود دارد