رسانه های روسیه: قتل عام در صنعا سبب محکومیت جهانی عربستان شد