اخبار و رویدادهای سوریه در یک نگاه / یکشنبه 18 مهر