دیدار پادشاه عربستان با وزیر بازرگانی و مشاور وزیر خارجه ژاپن در ریاض