گزارش وزیر کشور جهت برگزاری مسابقه فوتبال با حفظ شئونات اسلامی / اسناد و خزانه اسلامی می‌تواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد