بحران سوریه نه با رویارویی بلکه از راه گفتگو با روسیه قابل حل است