توسعه فعالیت‌ها در حوزه سلول‌های بنیادی در خوزستان