مسکو: حامیان قطعنامه پیشنهادی فرانسه به دنبال سرنگونی «اسد» هستند