روحانی:امام حسین و امام حسن، امامان جهاد و صلح بودند