ترامپ در رقابت‌ های انتخاباتی آمریکا باقی خواهد ماند !