موافقت آمریکا با حمایت هوایی ترکیه از عملیات آزادسازی موصل