دبیرکل انصار الله یمن: کشتار صنعا یکی از بدترین جنایات سعودی بود