سفیر بغداد در تهران :با وجود ایران شاهد امنیت پایدار در منطقه هستیم