اسناد و خزانه اسلامی می‌تواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد