كانديدای نهايي جبهه پایداری برای ریاست جمهوری 96/ یک رقیب نفتی برای روحانی