وزیر اطلاعات : نباید نهضت حسینی به خرافات آلوده شود