جهانگیری هیچ گونه دیداری با وزیر اقتصاد آلمان نداشته است