روحانی: امام حسین برای آرمان یک گروه خاص جان خود را فدا نکرد