سلیم الجبوری و عبدالفتاح السیسی در قاهره دیدار کردند